parallax background

Modular System Workstation

Modular System Workstation


โครงสร้างเป็นเหล็กหนา

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อความคงทน และ มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน โดยทาง TANKO ได้ให้ความสำคัญ กับช่างและผู้ใช้งานกับทุกอุตสาหกรรม จึงออกแบบ มาให้หลากหลายชนิด แล้วแต่ความเหมาะสมต่อการใช้งาน

Modular System Workstation